คณะกรรมการ

นางจุรี วิจิตรวาทการ ประธานกรรมการ
นายเทพ หิมะทองคำ รองประธานกรรมการ
นายชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ กรรมการ
นางจิตราภา หิมะทองคำ กรรมการ
นายอภิชาต การุณกรสกุล กรรมการ
นางสมทรง พลชาต กรรมการ
นางสุนทร นาคะเสถียร กรรมการ
นางพรทิพย์ วชิระบรรเจิด กรรมการ
นายอภิชัย จันทรเสน ที่ปรึกษากรรมการ
นางธัญญา วรรณพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก
นายรัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการและเลขาธิการ