คณะกรรมการ

รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ รองประธานกรรมการ
ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน กรรมการและเลขาธิการ
นายชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ กรรมการ
นางจิตราภา หิมะทองคำ กรรมการ
นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการ
นางสมทรง พลชาต กรรมการ
นางสุนทรี นาคะเสถียร กรรมการ
นางสาวพรทิพย์ วชิรบรรเจิด กรรมการ
ดร.อภิชัย จันทรเสน ที่ปรึกษากรรมการ
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย ที่ปรึกษากรรมการ
นางธัญญา วรรณพฤกษ์ กรรมการและเหรัญญิก