ประวัติ

ประวัติ

เมื่อครั้งที่ทำงานรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ได้สัมผัสความทุกข์ยากของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยากจน มิใช่เพียงแต่ขาดเงินที่จะเป็นค่ารักษา แต่ยังขาดความเข้าใจของญาติพี่น้อง ผู้ป่วยขาดความรู้ หมดกำลังใจ เป็นภาวะที่น่าสงสารมาก แต่ทุกอย่างแก้ไขได้หากผู้ป่วยมีความเข้าใจในโรคเบาหวานและดูแลตนเองให้ถูกวิธีตั้งแต่เนิ่นๆ

การรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลดีที่สุดต้องอาศัยการทำงานกันเป็นทีมของแพทย์ ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน นักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเท้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย และบุคลากรในทีมสุขภาพอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือตัวผู้ป่วยเองต้องมีความพร้อมด้านฐานะความเป็นอยู่ และมีความตั้งใจที่จะร่วมมือในการรักษา

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานจึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2544 มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือผู้เป็นเบาหวานทั่วประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองและไม่ต้องเป็นภาระของญาติพี่น้อง และในปัจจุบันขอบข่ายจุดมุ่งหมายของมูลนิธิฯ ได้ขยายขึ้นและครอบคลุมไปถึงการป้องกันโรคเบาหวานให้แก่ประชากรไทย

มูลนิธิฯ เน้นการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การจัดการฝึกอบรม การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้วิวัฒนาการการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานของประเทศไทยทัดเทียมระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการบริการดูแลเบาหวานแบบเป็นทีมได้ นอกจากนั้น มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันและดูแลโรคเบาหวานแก่ประชาชนอีกด้วย