โครงการร่วมสร้างสังคมปลอดเบาหวาน

โครงการร่วมสร้างสังคมปลอดเบาหวาน

 

โครงการ ร่วมสร้างสังคมปลอดเบาหวาน
พื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานร่วมทำงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ผู้ดูแลหลัก ธัญญา วรรณพฤกษ์

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน และ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

จุดประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในประชากรวัยทำงานที่ใช้ชีวิตสังคมเมือง และกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ปลอดเบาหวานในที่ทำงาน
ระยะเวลา พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน
บทบาทของมูลนิธิฯ ออกแบบโครงการและเสาะหาทุนสนับสนุนจาก World Diabetes Foundation ประเทศเดนมาร์ก (ทำ link ไปที่ www.worlddiabetesfoundation.org) และดำเนินงานทั้งโครงการ

–    จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มหานครปลอดเบาหวาน” ไปตามสถานที่ในชุมชน เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงเรียน และอาคารพักอาศัย

–    คัดเลือกผู้มีความเสี่ยงสูงจากสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการและเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายลดความเสี่ยง” เพื่อเรียนรู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย พร้อมกับเกิดแรงกระตุ้นให้เริ่มทำการปรับเปลี่ยน

–    จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม