โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร

 

โครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร
พื้นที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ
หน่วยงานร่วมทำงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์
ผู้ดูแลหลัก ธัญญา วรรณพฤกษ์

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน และ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

จุดประสงค์ เพื่อสร้างให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจการศึกษาด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร และเพิ่มจำนวนบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เพื่อมาเสริมทีมทำงานดูแลผู้ป่วยเบาหวานในอนาคต
ระยะเวลา พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน
บทบาทของมูลนิธิฯ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูลเพิ่มเติม