โครงการเครือข่ายจัดการความรู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

โครงการเครือข่ายจัดการความรู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

 

โครงการ เครือข่ายจัดการความรู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
พื้นที่เป้าหมาย ทั่วประเทศไทย
หน่วยงานร่วมทำงาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

ผู้ดูแลหลัก ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จุดประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของผู้ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยเบาหวาน จัดให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับ tacit knowledge หรือความรู้ที่สั่งสมได้จากประสบการณ์การลงมือปฏิบัติงานจริง
ระยะเวลา พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน
บทบาทของมูลนิธิฯ –    ประสานและให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” เรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานระหว่างโรงพยาบาลเทพธารินทร์และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่สนใจ เป็นการคุยแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เริ่มต้นในปี พ.ศ.2547

–    ประสานและให้ทุนสนับสนุนขยายขนาดกิจกรรมจาก “Peer Assist” เป็น “ตลาดนัดความรู้” เป็นการพบกันเพื่อร่วมกันสะกัดประสบการณ์ออกมาเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน เริ่มต้นในปี พ.ศ.2548

–    ประสานและให้ทุนสนับสนุนขยายขนาดกิจกรรมจาก “ตลาดนัดความรู้” เป็น “มหกรรมการจัดการความรู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” เป็นการเสาะหาและรวบรวมสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมาเล่าและสาธิตให้เครือข่ายได้เห็น เกิดแนวคิด และเกิดความฮึกเหิมในการพัฒนางานต่อไป จัดปีละ 1 ครั้ง เริ่มต้นในปี พ.ศ.2550

–    ประสานและจัดการให้เกิด webblog เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของสมาชิกในเครือข่าย เริ่มต้นในปี พ.ศ.2547

ข้อมูลเพิ่มเติม เชิญร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหรือติดตามข่าวสารได้ใน webblog ของเครือข่าย

http://gotoknow.org/blog/dmcop