Download : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำ การสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

กำหนดการอบรม
1 กำหนดการประชุมพัฒนาผู้นำการสร้างสุขภาพในโรงเรียนนำร่อง
การประเมินตนเองและติดตามสุขภาพตนเอง
2 ตัวเลขหยุดโรค หญิงไทยชายไทย ๑๕-๘๐ปี
3 แบบฟอร์มนคร ๑ แผ่น
4 ประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคหัวใจ
5 สมุดประจำตัววัยทำงาน – โรงเรียน
อาหาร
6 จานอาหารสุขภาพและอ่านฉลากโภชนาการ
7 รู้กินรู้ใช้พลังงาน (In and Out)
8 VDO EXTRA HELP